Vedtægter for lokalafdelingerne

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011
Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013
Ændret på repræsentantskabsmødet den 12.04.2014
Ændret på repræsentantskabsmødet den 18.04.2015
Ændret på repræsentantskabsmødet den 25.10.2020
Hjerneskadeforeningens vedtægter 30.04.2011 - senest ændret 25.10.2020 Side 2

Standardvedtægter for lokalafdelinger under Hjerneskadeforeningen.

§ 1 Lokalafdelingens navn og hjemsted
Lokalafdelingens navn er ”Hjerneskadeforeningen, Områdenavn ”. Lokalafdelingens hjemsted er XXX kommune.

§ 2 Lokalafdelingens formål
Afdelingen er en lokalafdeling i Hjerneskadeforeningen.
I samarbejde med landsforeningens hovedbestyrelse skal lokalafdelingen på kommunalt plan arbejde for landsforeningens formål, således som disse fremgår af landsforeningens vedtægter. Herudover skal lokalafdelingen arbejde for størst mulig lokal synlighed og indflydelse i sit dækningsområde i relation til bl.a. det politiske niveau, handicapråd og DH.

§ 3 Lokalafdelingens ledelse
Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse på mindst 3 personer, der vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
Formanden vælges ved direkte valg hvert andet år.
Lokalafdelingen kan beslutte på sin generalforsamling, om kasserer vælges ved direkte valg hvert andet år eller konstitueres blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år vælges halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for en 2-årig periode. Hvert år vælges mindst 1 suppleant for en 1-årig periode.
I forbindelse med lokalafdelingens oprettelse vælges halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne for 1 år.
Navnene på de valgte meddeles landskontoret senest den 10. marts. Lokalafdelingens bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand og kasserer, medmindre kassereren er valgt direkte. 1. suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Lokalafdelingen kan nedsætte udvalg og danne arbejdsgrupper med deltagelse af andre medlemmer og særligt sagkyndige (ressourcepersoner) efter behov. Disse udvalg og arbejdsgrupper refererer til lokalafdelingens bestyrelse.
Afdelingen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Afdelingen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

§ 4 Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal afholdes inden udgangen af februar måned. Dog skal lokalafdelingernes regnskab indsendes til landskontoret inden udgangen af januar måned.
Indkaldelse skal være offentliggjort i medlemsbladet eller ved mail/brev til medlemmerne senest 4 uger før generalforsamlingen.
Hjerneskadeforeningens vedtægter 30.04.2011 – senest ændret 25.10.2020 Side 3
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning til godkendelse
3) Indstilling af regnskabet *) til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde
4) Behandling af indkomne forslag
5) Behandling af forslag til førstkommende repræsentantskabsmøde
6) Drøftelse af lokalafdelingens arbejde i det kommende år
7) Fremlæggelse af budget til godkendelse
8) Valg af:
a) Formand
b) Bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
c) Suppleant(er) for en 1-årig periode
d) Eventuel intern revisor
9) Eventuelt
Forslag til behandling under punkt 4 skal være lokalafdelingsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
For at have stemmeret på generalforsamlingen skal der være betalt kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.
*) Lokalafdelingens regnskab er en integreret del af landsforeningens regnskab.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst halvdelen af lokalafdelingens medlemmer fremsætter skriftligt og motiveret ønske herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at der er fremsat ønske herom. Dagsorden skal udsendes med mindst 14 dages varsel.

§ 6 Medlemskab
Medlemskab af lokalafdelingen opnås ved registrering af kontingent på landskontoret.
Landskontoret sørger for registrering i medlemskartotek og indplacerer medlemmet i den lokalafdeling, der modsvarer medlemmets bopæl.
Ved skriftlig henvendelse til landskontoret kan medlemmer bosiddende i en anden kommune end lokalafdelingens hjemkommune dog optages som medlemmer af lokalafdelingen.
Landskontoret udsender efter behov en ajourført liste over lokalafdelingens medlemmer.

§ 7 Mødevirksomhed, beretning m.v.
Lokalafdelingsbestyrelsen holder møde, når lokalafdelingsformanden eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne beslutter dette.
Lokalafdelingsbestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.
Hjerneskadeforeningens vedtægter 30.04.2011 – senest ændret 25.10.2020 Side 4
Bestyrelsens årsberetning sendes til landskontoret senest den 1. marts, således at den kan indarbejdes i den samlede beretning om landsforeningens virksomhed.
Lokalafdelingsbestyrelsen indsender oversigt over det kommende års arbejde til landskontoret senest den 1. marts.
Mindst én gang årligt indkaldes lokalafdelingens valgte lokale repræsentanter til repræsentantskabsmøde.
Antallet af repræsentanter, der vælges af lokalafdelingens bestyrelse, opgøres på baggrund af det antal betalende medlemmer, der pr. 30. september året før er i lokalafdelingen.

§ 8 Økonomi
Lokalafdelingen kan ikke selv opkræve kontingent.
Ved etablering af en ny lokalafdeling kan hovedbestyrelsen yde et starttilskud.
Lokalafdelingen modtager et på landsforeningens repræsentantskabsmøde fastsat beløb pr. betalende medlem, der er registreret pr. 30. september forud for repræsentantskabsmødet. Beløbene udbetales i 2 lige store rater henholdsvis pr. 20. februar og 20. august.
Lokalafdelingen kan selv tage initiativ til lokal indsamling eller ansøgning om lokale fondsmidler.
Midler indsamlet på denne måde tilfalder lokalafdelingen. Der gives besked til landskontoret i form af kopi af ansøgning samt bevillingsskrivelse fra tilskudsgiver, når der modtages lokale tilskud eller fondsmidler.
Testamentariske og andre gaver, der direkte er skænket til lokalafdelingen, tilfalder denne.
Lokalafdelingens regnskab følger kalenderåret, og regnskab indsendes kvartalsvis til landskontoret efter retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen. For de lokalafdelinger, der har aftale med landskontoret om regnskabshjælp, gælder særlige regler.
Lokalafdelingens midler indsættes i bank eller sparekasse på en foreningskonto, hvor kontohaveren er ”Lokalafdelingens navn”. Bankens registreringsnummer og kontonummeret meddeles landskontoret. Denne konto udgør sammen med det af landskontoret tildelte P-nummer, lokalafdelingens Nem-konto set i relation til offentlige myndigheder.

§ 9 Vedtægtsændringer
Godkendelse og ændring af vedtægterne kan kun ske på landsforeningens repræsentantskabsmøde i henhold til gældende regler for vedtægtsændringer.

§ 10 Opløsning af en lokalafdeling
Opløsning af en lokalafdeling kan kun finde sted, hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger i lokalafdelingen vedtager dette.
Ved opløsning af en lokalafdeling tilbagesendes ikke anvendte formålsbestemte pengebeløb til tilskudsyderen.
Afsluttende regnskab udarbejdes i samarbejde med landskontoret. Formuen overføres til den afdeling/de afdelinger lokalafdelingens medlemmer overføres til. Det påhviler den afgående lokalafdelings bestyrelse at sørge herfor.