Referater

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOL

For Hjerneskadeforeningen
Lokalafdeling Sydfyn & Øerne

Den 30. maj 2021

Foreningshuset Guldhøj, Floravej 11, 5750 Ringe

Der var indkaldt til Ordinær Generalforsamling i Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Sydfyn & Øerne søndag den 30. maj klokken 13.00.

Der var et flot fremmøde på 28 medlemmer, hvoraf 2 meldte sig ind i foreningen på dagen, og betalte kontingent for at blive stemmeberettiget på generalforsamlingen.

 

Vores Landsformand Marie Klintorp var rejst helt fra Helsingør for at deltage på generalforsamlingen, og landsformanden var ikke sen til at stille op som Dirigent og derved styre løjerne på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev indledt med start klokken 13.00 og dagsorden som kan læses herunder var blevet omdelt til samtlige fremmødte, ligesom vi havde anmodet samtlige fremmødte om at stille med et Coronapas eller en negativ Coronatest max 72 timer gammel. Så alle blev tjekket før de blev lukket ind, og kaffe og kage blev myndigt uddelt af Marianne Moldrup, som vi kunne undgå alle at røre ved kaffekander mv.

 

Dagsorden i flg. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Indstilling af regnskabet 􀀩l godkendelse på førstkommende Rep.møde
4. Behandling af indkomne forslag
5. Behandling af forslag til førstkommende Rep.møde
6. Drø􀀲else af lokalafdelingens arbejde i det kommende år
7. Fremlæggelse af budget til godkendelse
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Herunder suppleanter)
9. Eventuelt

Fremmødt var 28 medlemmer
Fremmødt ved fuldmagt: Ingen
Antal stemmeberettigede: 21
Antal ikke stemmeberettigede: 7

Ad pkt. 1:
Valg af dirigent:
Vores Landsformand Marie Klintorp stillede op til posten, og da der ikke var nogen modkandidat, blev Marie enstemmigt valg.

Ad pkt. 2:
Bestyrelsens beretning til godkendelse:
Lokalforeningens formand Lonnie Braagaard berettede om det forgangne år, og kom blandt andet ind på vores nye tiltag som er Shelterture, som er blevet en stor succes. Beretningen er i sin helhed vedhæftet som BILAG 1a.

Ad pkt. 3:
Indstilling af regnskabet til godkendelse på førstkommende Rep.møde:
Regnskabet blev gennemgået af kassereren, og efterfølgende godkendt til indstilling

Ad pkt. 4:
Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag. Punktet udgår derfor.

Ad pkt. 5:
Behandling af forslag til førstkommende Repræsentantskabsmøde.
Der var ikke indkommet nogle forslag. Punktet udgår derfor.

Ad pkt. 6:
Drøftelse af lokalafdelingens arbejde i det kommende år.
VI går videre med vores nye projekt at tage på Sheltertur med overnatning.
Vi afholder vores årlige Sommerfest i formandens baghave den 21. aug.
Der planlægges en Gallafest, og Julefrokost på Trente Mølle.
Hillerslev åbner igen for HJSF, vi skal benytte vores lokale, så vi ikke mister det!
Vi slår ”Tøseaften” og Stik sammen og afholder det den 4. mandag i måneden i vores lokale i Hillerslev.
Der er kommet et forslag om en tur til Nordkap, samt en kanotur på Gudenåen!

Ad pkt. 7:
Valg af formand er ikke aktuelt, da formanden vælges i lige årstal.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg for en periode på 2 år:
Tina genvælges.
Janne genvælges.
Christian ønskede at trække sig fra bestyrelsen, men ønskede herefter genvalg:
Christian genvælges for en periode på 2 år.

Nyvalg.
Anja Guldberg vælges ind i bestyrelsen for en periode på 2 år.

Udtræder fra bestyrelsen:
Kim Priskorn udtræder fra bestyrelsen.
Catharine Freudendahl udtræder fra bestyrelsen.

Følgende medlemmer var ikke på valg:
Frank Andersen
Carsten K. Simonsen
Dorthe Rasmussen
Marianne Mondrup

Ad pkt. 8:
Valg af suppleanter:
Jørgen Hansen genopstiller og blev genvalgt for en periode på 1 år.

Ad pkt. 9:
Eventuelt:
Intet.

Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen slut kl. 14:15.

Ad 1: Formanden og den siddende bestyrelse vil gerne takke vores landsformand, Marie Klintorp som var rejst helt fra Helsingør til Sydfyn, for sit fremmøde og rollen som dirigent på vores generalforsamling.

Ad 2: Catharina Freudendahl ønskede at fratræde sin post i bestyrelsen på generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil gerne takke Catharine Freudendahl for det store arbejde hun har udført i foreningen, og ikke mindst for sit engagement og dedikeret arbejde på Ærø.
Catharine udtræder herefter fra bestyrelsen.